Anthony Garver, 28.
Anthony Garver, 28. Courtesy of Lakewood Police Depa
Anthony Garver, 28. Courtesy of Lakewood Police Depa